Ubezpieczenia turystyczne SIGNAL IDUNA PTU S.A.
w naszej ofercie:

GRUPA SIGNAL IDUNA
Grupa SIGNAL IDUNA powstała w Niemczech z połączenia SIGNAL w Dortmundzie oraz IDUNA Nova w Hamburgu. Firma działa na niemieckim rynku ubezpieczeniowym od ponad stu lat, osiągając status jednej z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych.Siła Koncernu oparta jest na kompleksowości oferty ubezpieczeniowej, a także świadczeniu usług bankowych i dodatkowych (assistance).

Obecnie na sukces grupy pracuje 16 towarzystw ubezpieczeniowych i cztery spółki finansowe w Niemczech.  Firma prężnie rozwija się również w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech i w Szwajcarii. Łącznie SIGNAL IDUNA zatrudnia ponad 12 500 pracowników w biurach i sieciach sprzedaży, zapewniając bezpieczeństwo ponad 10 milionom Klientów.

SIGNAL IDUNA W POLSCE:
W Polsce SIGNAL IDUNA obecna jest od 2001 roku, oferując kompleksowe pakiety ubezpieczeń zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i grupowych. Systematycznie wzmacniana pozycja rynkowa poparta dobrą znajomością lokalnych uwarunkowań i elastyczność w podejściu do wyzwań biznesowych, gwarantują budowanie rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej oraz rzetelność we współpracy z Partnerami i Klientami.


Bezpieczne Podróże

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:
kosztów leczenia i assistance
następstw nieszczęśliwych wypadków
pomocy i ochrony prawnej

Standard możemy na życzenie klienta rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

bagażu podróżnego
odpowiedzialności cywilnej
rezygnacji z imprezy turystycznej
przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możemy dostosować ubezpieczenie do potrzeb klienta i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

Pliki do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże... pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Koszty Imprezy Turstycznej... pobierz


NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ubezpieczenie to obejmuje  wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski.

Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wypadki związane z:

uprawianiem sportów wysokiego ryzyka - m. in. jazda konna, myśliwstwo, nurkowanie z aparatem tlenowym
wyczynowym uprawianiem sportów
uprawianiem sportów ekstremalnych - np. sporty motorowe, powietrzne, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, kolarstwo górskie.

Ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) są objęte standardową umową ubezpieczenia.


WARIANTY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach:

Wariant NWI  - obejmuje świadczenie na wypadek  trwałego uszczerbku na zdrowiu

Wariant NWI i NWS - obejmuje świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci.

Pliki do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (Klient Indywidualny)... pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej... pobierz


Ubezpieczenie SKI

SIGNAL IDUNA SKI  to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem nie tylko sportów zimowych: narciarstwa i snowboardu, ale także sportów letnich tj. windsurfing, kitesurfing czy narciarstwo wodne.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób uprawiających amatorsko narciarstwo lub windsurfing, który uwzględnia takie ryzyka jak:

OC
ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ubezpieczenie  SKI jest ubezpieczeniem komplementarnym do podstawowego ubezpieczenia turystycznego NNW RP.

Ubezpieczenie SKI dostępne jest w wariancie SKI RP, działające na terene Polski.

Pliki do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI...pobierz


Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomaga uchronić naszych klientów przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.

Ubezpieczeniem objęte są koszty:

rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie,
przerwania imprezy turystycznej,
anulowania biletu lotniczego, autokarowego promowego z powodów niezależnych od Ciebie, związane z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem czy śmiercią  najbliższego członka rodziny.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne.

Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł lub cena biletu - maksymalnie 4.000 zł

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.

Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego.

Ubezpieczenie anulowania biletu zapewnia zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w wyniku anulowania biletu.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Rezygnacja- RG

Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu zawarcia ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
W przypadku rezygnacji zwracane są koszty, jakie poniósł Ubezpieczony w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.                                    

Rezygnacja+ niewykorzystane świadczenia - RGS

Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia poprzedzającego jej zakończenie.
Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń podróżnych, a także poniesione przez ubezpieczonego dodatkowe koszty transportu powrotnego.                       

FLY Rezygnacje- RGF

Ubezpieczenie dotyczy okresu przed wylotem, wyjazdem, wypłynięciem.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w związku z anulowaniem biletu lotniczego, promowego, autokarowego przed rozpoczęciem podróży na terenie RP zgodnie z data wylotu, wypłynięcia lub wyjazdu, określoną na bilecie.

Bilety muszą być zakupione na terytorium RP za pośrednictwem biura podróży.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego.

W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub w dniu zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego.

Dokumentem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest oryginał umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej lub potwierdzenie dokonanej rezerwacji i opłacenia łącznego kosztu imprezy turystycznej, bądź bilet lotniczy, autokarowy, promowy.