Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej:

1. Organizatorem wypoczynku jest Biuro Turystyczne „DROMADER Travel”, wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poz. Nr 306 prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego,

2. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych udzielonej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31. Przedmiotem gwarancji jest pokrycie kosztów powrotu do kraju klientów w wypadku, gdy Ubezpieczający/Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, oraz pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Ubezpieczającego/Zleceniodawcy w razie niewykonania przez niego zobowiązań umownych.

3. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący(a) zgłoszenie oraz osoby objęte zgłoszeniem (w przypadku osób niepełnoletnich).

4. Uczestnik powinien zapoznać się z programem imprezy oraz wszelkimi wymogami formalnymi nakładanymi na uczestników imprezy.

5. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie osobiście lub przez pełnomocnika druku „zgłoszenie udziału” (imprezy, kolonie, zimowiska, obozy uznawane są za tożsame) części karty uczestnika. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów na udział w imprezie.

6. Kadrę wychowawców stanowić będą osoby posiadające stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku imprez zagranicznych w imprezie będzie uczestniczył pilot bądź osoba z ramienia biura pełniąca funkcje pilota. Imprezy krajowe odbywają się bez opieki pilota.

7. Odpłatność powinna zostać uregulowana w całości w nieprzekraczalnym terminie - 14 dni w przypadku imprez krajowych i 30 dni, w przypadku imprez zagranicznych przed rozpoczęciem imprezy, przy czym pierwsza rata powinna zostać uiszczona wraz ze zgłoszeniem udziału w imprezie (w kwocie 25-50% ceny imprezy w przypadku imprez krajowych i 60%, w przypadku imprez zagranicznych).

8. Nie dokonanie wpłat w ustalonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy.

9. Biuro zastrzega sobie prawo zmian, w uzasadnionych przypadkach, terminów, tras, cen lub odwołania imprezy z przyczyn od Biura niezależnych (np. decyzją władz państwowych, wobec działania siły wyższej, zmian cen urzędowych lub ustalonych przez kontrahenta).

10. Biuro zastrzega sobie prawo przedstawienia Klientom oferty zastępczej (lub zwrotu wpłaconych kwot) w przypadku przyczyn leżących po stronie kontrahenta lub w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników konieczna do realizacji imprezy wynosi 15 osób.

11. Biuro odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie imprezy, z wyjątkiem usterek zawinionych przez uczestników.

12. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie wyjazdu powstałe na skutek opóźnień przewozowych np. spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

13. Do „Ogólnych warunków uczestnictwa”, przy dokonaniu ostatniej wpłaty dołącza się „szczegółowe warunki pobytu” - stanowiące szczegółowe określenie warunków pobytu uczestnika.

14. W przypadku grup zbiorowych (np. szkół, zakładów pracy itp.) umowę szczegółową podpisuje się z organizatorem grupy.

15. W przypadku rezygnacji z imprezy prosimy o natychmiastowe poinformowanie Biura Turystycznego „DROMADER Travel” o zaistniałym problemie - w formie pisemnej.

16. Z uwagi na poniesione koszty przy organizacji imprezy Biuro Turystyczne (w myśl Kodeksu Cywilnego) może dokonać potrąceń, w sposób określony niniejszymi warunkami: imprezy krajowe: do 40 dni przed imprezą - do 30 zł od jednego uczestnika, do 30 dni przed imprezą - 30% wartości imprezy, do 15 dni - 50% wartości imprezy, do 7 dni - 80% wartości imprezy. W przypadku imprez zagranicznych: do 30 dni przed imprezą 25%, w okresie do 14 dni przed imprezą 85% wartości imprezy, w okresie krótszym zwrotów zaliczek się nie przewiduje.

17. Biuro ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów pobytu - z zastosowaniem powyższych potrąceń (p.16), na pisemną prośbę wpłacającego zaliczkę lub osobę upoważnioną - w ciągu 14 dni od daty rezygnacji z imprezy lub daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

18. Reklamacje dotyczące umowy, programu można składać w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.

19. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

20. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości za wszelkie straty leżące po stronie uczestnika (np. spóźnienia na miejsca zbiórki, spóźnienia na posiłki itp.).

21. Biuro nie odpowiada za wartościowy sprzęt, będący własnością uczestników (np. RTV).

22. Uczestnik winien posiadać ważne dokumenty (np. legitymację szkolną, książeczkę zdrowia).

23. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń pilota, przewodników, wychowawców.

24. Uczestnik odpowiada za straty spowodowane z jego winy. W przypadku osób niepełnoletnich, za spowodowane straty zostaną obciążeni jego rodzice lub opiekunowie.

25. W przypadku choroby uczestnika nie będącej wynikiem zaniedbań obsługi kolonii (np. choroby przewlekłe, przeziębienia) koszty leczenia (dot. osób nieubezpieczonych) i lekarstw ponoszą uczestnicy lub ich rodzice / opiekunowie.

26. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminu imprezy i ośrodka oraz do poleceń wychowawców.

27. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek: ubrania, obuwie, przybory toaletowe itp.

28. W przypadku spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, przebywania pod ich wpływem albo innego poważnego naruszenia regulaminu imprezy - uczestnik zostanie wydalony na koszt własny - w przypadku osoby małoletniej na koszt rodziców lub opiekunów.

29. Powyższe warunki są integralną częścią umowy kupna - sprzedaży.

30. Karta służyć będzie jedynie wychowawcom i ewentualnie pomocy medycznej. W 30 dni po zakończeniu imprezy kartę można, po uprzednim zawiadomieniu, odebrać z Biura Turystycznego „DROMADER Travel”. W 360 dni po zakończeniu imprezy, karta zostanie zniszczona.